٢٨٧٣ ٤٩٧ ۰۹۹۲

۰۲۱-۵۵۴۳۰۰۲۸-۹

پیچ آلن سر استوانه‌ای DIN 912